» خدمات کانال تلگرام


ممبر کانال سرعتی1000عدد
40,000تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر ادداجباری کانال تلگرام 1000عدد
25,000تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر هیدن کانال تلگرام
13,200تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر میکس خارجی کانال / گروه تلگرام
24,012تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام
13,200تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر غیر فعال کانال تلگرام (پنل)
18,720تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر پاپ آپ کانال تلگرام
109,200تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر غیرفعال کانال تلگرام
16,200تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب
ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن)
16,800تومان
شروع آنی پس از خرید
سرعت خیلی خوب